Novinka! Pro registrované a přihlášené zákazníky jedinečný slevový kód.

Můžete využít v košíku slevový kód pro přihlášené uživatele: PKHGG7 (platí pro objednávky nad 200 Kč)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatele internetového portálu https://tiskni.xyz/

 

 

 

I.

Úvodní ustanovení
1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového portálu tiskni.xyz/ - Oblibene.cz s.r.o., IČ: 05469562, sídlem: Karla Čapka 971/8, 790 01 Jeseník, sp.zn.: C 67656 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://tiskni.xyz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3.      Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, které nejsou těmito obchodními podmínkami ani kupní smlouvou upraveny, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Uživatelský účet

1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb (dále společně jen „zboží“) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či obchodních podmínek.

6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

1.      Prezentace zboží, s ohledem na jeho charakter dotvářený kupujícím, umístěná ve webovém rozhraní obchodu může být pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní zásilkou. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, krom nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.      Cena zboží na webovém rozhraní obchodu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží na webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. Pro kupujícího platí cena uvedená v době odeslání objednávky.

4.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména 
informace o:

5.1.                      objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu               doručení objednávaného zboží a

5.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně                jen jako „objednávka“).

6.      V případě zakázkového 3D tisku modelu na míru (dále jen „zakázkový tisk“) bere kupující dále na vědomí, že:

6.1.      nahráním STL souboru (modelu) prohlašuje, že neporušuje jakákoliv práva třetích osob, zejména práva autorská, práva k ochranné známce či práva k užitnému vzoru;

6.2.      nahraný STL soubor (model) ve zvolené barvě filamentu bude prodávajícím vytištěn v poměru 1:1 a následně se serveru prodávajícího smazán.

7.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

8.      Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, vč. místa dodání zboží, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce.

9.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, vč. předpokládané doby dodání, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

11.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

12.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty.

13.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

14.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

15.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV.

Cena zboží a platební podmínky
1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit těmito způsoby:

1.1.      bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2201337928 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.

1.2.      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

1.3.      platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.

2.      Kupující bere na vědomí, že v případě zakázkového tisku

2.1.       může cenu a související náklady uhradit pouze způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 1, odst. 1.1. těchto obchodních podmínek;

2.2.      vyžaduje prodávající uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu

3.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 2.1. a odst. 7. tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Neuhradí-li kupující kupní cenu do dne splatnosti, je prodávající oprávněn smazat STL soubor (model) nahraný na sever prodávajícího kupujícím.

6.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího. 

7.      Prodávající je oprávněn rovněž u jiného zboží než zakázkového tisku, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9.      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a převzetí zboží kupujícím. Daňový doklad – fakturu odešle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

 

V.
Odstoupení od kupní smlouvy
1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázkový tisk), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      info@oblibene.cz.

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

4.      V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.      Prodávající má nárok na náhradu škody vzniklé na zboží. 

6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VI.
Přeprava a dodání zboží
1.      Dodávky předmětu plnění je prodávající povinen realizovat dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, je prodávající povinen kupujícího bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozumět.
2.      Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. 
3.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, zejména v důsledku zvláštního požadavku na způsob dopravy, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání prvnímu dopravci prodávajícím.
 

VII.

 Práva z vadného plnění 

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.      odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

2.2.       je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

2.3.      je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

3.1.        je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

3.2.       věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

3.3.       je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

3.4.       věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

4.      Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku se nepoužijí u zboží na vadu, kterou kupující způsobil sám, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

5.      U zakázkového tisku kupující dále bere na vědomí, že:

5.1.      zakázkový tisk je věrnou kopií modelu nahraného kupujícím na server prodávajícího, kdy prodávající neodpovídá za správnost, vady ani funkčnost a zdravotní nezávadnost nahraného STL souboru (modelu) a v důsledku toho ani za správnost, vady ani funkčnost a zdravotní nezávadnost zboží zhotoveného automatizovaně dle modelu;

5.2.      prodávající neodpovídá za vady existující v důsledku přirozených vlastností materiálu zboží, tj. zejména za strukturu materiálu;

5.3.      prodávající neodpovídá za jakékoliv vady zboží u nějž byla zvolena technologie tisku FDM či SLA;

5.4.      prodávající neodpovídá za barvu výtisku zboží, která se může v odstínech lišit;

5.5.      prodávající neodpovídá za způsob jeho užití kupujícím, zejména prodávající neodpovídá za jakékoliv neoprávněné užití zboží koncovým uživatelem, porušení záruky v důsledku použití zboží, zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti se zbožím či poškození zdraví a majetku kupujícího či třetích osob vzniklých v důsledku nevhodného použití zboží;

5.6.      prodávající neodpovídá za funkčnost zboží, zejména při jeho použití ve spojení s jinými výrobky, 

5.7.      prodávající zboží nijak necertifikuje ani nezkouší, pouze vytváří kopie modelu nahraného kupujícím na server prodávajícího.

6.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.      Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

8.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

      Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění prodané věci, což může uplatnit osobně, telefonicky nebo písemně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

9.      Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.   Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží

11.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

 Další práva a povinnosti smluvních stran 

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

2.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

3.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX.

 Ochrana osobních údajů 

1.      Ochrana osobních údajů kupujícího (subjekt údajů) je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.      Prodávající (správce) zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností společnosti, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů. 

3.      Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

4.      U správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

5.      Zpracování osobních údajů je prováděno v místě podnikání správce, a to i jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

6.      Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatelem poskytovatele jsou zejména tyto osoby: 

7.      Subjekt údajů má právo od správce požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů. 

8.      Uděluje-li subjekt údajů správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl. 

9.      Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

X.

 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

1.      Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI.

 Doručování 

1.      Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

2.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

3.      Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

 

XII.

 Závěrečná ustanovení

1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

1.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Husova 274/5, 790 01 Jeseník, adresa elektronické pošty 3d@oblibene.cz, tel:. 775340438

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
prevádzkovateľa internetového portálu https://tiskni.xyz/
I.
Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) prevádzkovateľa internetového portálu tlačni.xyz/ - Oblibene.cz sro, IČO: 05469562, sídlom: Karla Čapka 971/8, 790 01 Jeseník, sp.zn.: C 67656 vedená na Krajskom súde v Ostrave (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://tiskni.xyz/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami ani kúpnou zmluvou upravené, sa riadia občianskym zákonníkom a predpismi súvisiacimi.
4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
II.
Užívateľský účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru či služieb (ďalej spoločne len „tovar“) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
III.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou zásielkou. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3. Cena tovaru na webovom rozhraní obchodu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia kupujúceho. Zmena ceny tovaru na webovom rozhraní obchodu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky kupujúceho. Pre kupujúceho platí cena uvedená v dobe odoslania objednávky.
4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
5. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
5.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
5.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
5.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
6. V prípade zákazkovej 3D tlače modelu na mieru (ďalej len „zákazková tlač“) berie kupujúci ďalej na vedomie, že:
6.1. nahraním STL súboru (modelu) prehlasuje, že neporušuje akékoľvek práva tretích osôb, najmä práva autorské, práva k ochrannej známke alebo práva k úžitkovému vzoru;
6.2. nahraný STL súbor (model) vo zvolenej farbe filamentu bude predávajúcim vytlačený v pomere 1: 1 a následne sa servera predávajúceho zmazaný.
7. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
8. Odoslanie objednávky sa považuje za také konanie kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, vr. miesta dodania tovaru, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke.
9. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
10. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, vr. predpokladanej doby dodania, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke.
11. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
12. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty.
13. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
14. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
15. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (tj. Najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

IV.

Cena tovaru a platobné podmienky
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:
1.1. bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 2201337928/2010, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s.
1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
1.3. platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barioni. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barioni Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej národnej banky a číslo jeho licencia je H-EN-I-1064/2013.
2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zákazkového tlači
2.1. môže cenu a súvisiace náklady uhradiť iba spôsobom uvedeným v čl. IV. ods. 1, ods. 1.1. týchto obchodných podmienok;
2.2. vyžaduje predávajúci uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu
3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 2.1. a ods. 7. tohto článku obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu do dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený zmazať STL súbor (model) nahraný na sever predávajúceho kupujúcim.
6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej čiastky podľa kúpnej zmluvy na účet predávajúceho.
7. Predávajúci je oprávnený tiež u iného tovaru ako zákazkového tlače, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
9. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny a prevzatia tovaru kupujúcim. Daňový doklad - faktúru odošle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
10. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VI.
Preprava a dodanie tovaru
1. Dodávky predmetu plnenia je predávajúci povinný realizovať podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Vo výnimočných prípadoch, alebo pokiaľ nie je tovar na sklade, môže byť dodacia lehota aj dlhšia, je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomiť.
2. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, najmä v dôsledku osobitnej požiadavky na spôsob dopravy, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi predávajúcim.

VII.
 Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a
zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;
2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
3. Ustanovenia uvedené v ods. 2 tohto článku sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
4. U zákazkového tlače kupujúci ďalej berie na vedomie, že:
4.1. zákazková tlač je vernou kópiou modelu nahraného kupujúcim na server predávajúceho, keď predávajúci nezodpovedá za správnosť, vady ani funkčnosť a zdravotnú nezávadnosť nahraného STL súboru (modelu) a v dôsledku toho ani za správnosť, vady ani funkčnosť a zdravotnú nezávadnosť tovaru zhotoveného automatizovane podľa modelu;
4.2. predávajúci nezodpovedá za vady existujúce v dôsledku prirodzených vlastností materiálu tovar, tj. hlavne za štruktúru materiálu;
4.3. predávajúci nezodpovedá za akékoľvek vady tovaru u ktorého bola zvolená technológia tlače FDM či SLA;
4.4. predávajúci nezodpovedá za farbu výtlačku tovaru, ktorá sa môže v odtieňoch líšiť;
4.5. predávajúci nezodpovedá za spôsob jeho použitia kupujúcim, najmä predávajúci nezodpovedá za akékoľvek neoprávnené použitie tovaru koncovým používateľom, porušenie záruky v dôsledku použitia tovaru, zdravotné komplikácie vzniknuté v súvislosti s tovarom alebo poškodenie zdravia a majetku kupujúceho či tretích osôb vzniknutých v dôsledku nevhodného použitia tovaru;
4.6. predávajúci nezodpovedá za funkčnosť tovaru, najmä pri jeho použití v spojení s inými výrobkami,
4.7. predávajúci tovar nijako necertifikuje ani neskúša, iba vytvára kópie modelu nahraného kupujúcim na server predávajúceho.
5. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
6. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol Ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať.
7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovenia § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho , kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný
kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.
8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
9. Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Neuplatní Ak však právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .
4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

IX.

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho (subjekt údajov) je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
2. Predávajúci (správca) spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s nariadením GDPR a ZOOU, pričom tieto osobné údaje zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie tohto stanoveného účelu. Spracovanie osobných údajov je tak potrebné na (i) dodržanie právnych povinností spoločnosti, (ii) k rokovaniam o uzavretí alebo zmene zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, a pre následné plnenie takejto zmluvy, (iii) ochrane práv a právom chránených záujmov správcu alebo inej dotknutej osoby. V prípade, že subjekt údajov osobné údaje spoločnosti neposkytne, nebude správca najmä schopný plniť svoje povinnosti k naplneniu účelu zmluvného vzťahu so subjektom údajov.
3. Subjekt údajov berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webovej stránky) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.
4. U správcu nedochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov (profilovanie) spočívajúca v ich použitia na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe.
5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané v mieste podnikania správcu, a to aj jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. i
manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. V súlade s termínmi uvedenými vo vnútornom predpise správcu či v príslušných právnych predpisoch budú osobné údaje spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo zmluvného vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.
6. Spracovaním osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Spracovateľom poskytovateľa sú najmä tieto osoby:
7. Dotknutá osoba má právo od správcu požadovať (i) prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, (ii) ich opravu alebo vymazanie, (iii) obmedzenia spracovania, (iv) právo namietať proti spracovaniu, ako aj (v) právo na prenosnosť údajov.
8. Udeľuje Ak subjekt údajov správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akom ho poskytol.
9. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť ohľadom spracovaní jeho údajov správcom k Úradu pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

X.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI.

Doručovanie

1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.
2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva. parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Tiskni.xyz, Husova 274/5, 790 01 Jeseník, adresa elektronickej pošte reklamace@tiskni.xyz , tel: +420 775 340 629

 

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies