Novinka! Pro registrované a přihlášené zákazníky jedinečný slevový kód.

Můžete využít v košíku slevový kód pro přihlášené uživatele: PKHGG7 (platí pro objednávky nad 200 Kč)

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.                    Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je vystaven společností Oblibene.cz s.r.o., IČ 05469562, sídlem: Karla Čapka 971/8, 790 01 Jeseník, sp.zn.: C 67656 vedená u Krajského soudu v Ostravě, tel. 775340629, e-mail: reklamace@tiskni.xyz   (dále jen „Prodávající“).


 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi Kupujícím a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.


II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace
 1. Zákazník může uplatnit reklamaci v Husova 274/5, Jeseník 79001.


 2. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou na adrese Husova 274/5, Jeseník 7901 nebo e-mailem na adrese reklamace@tiskni.xyz   . Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.


 3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.


 4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Marným uplynutím této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 


III. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,   kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

2.2  je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

2.3  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

2.4  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

2.5  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

2.6  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.


3. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku se nepoužijí u zboží na vadu, kterou kupující způsobil sám, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.


4. U zakázkového tisku nebo zakázkového zboží označeného jako Zakázková výroba kupující dále bere na vědomí, že:
4.1.       zakázkový tisk je věrnou kopií modelu nahraného kupujícím na server prodávajícího, kdy prodávající neodpovídá za správnost, vady ani funkčnost a zdravotní nezávadnost nahraného STL souboru (modelu) a v důsledku toho ani za správnost, vady ani funkčnost a zdravotní nezávadnost zboží zhotoveného automatizovaně dle modelu;
4.2.      prodávající neodpovídá za vady existující v důsledku přirozených vlastností materiálu zboží, tj. zejména za strukturu materiálu;
4.3.                  prodávající neodpovídá za jakékoliv vady zboží u nějž byla zvolena technologie tisku FDM či SLA;
4.4.      prodávající neodpovídá za barvu výtisku zboží, která se může v odstínech lišit;
4.5.      prodávající neodpovídá za způsob jeho užití kupujícím, zejména prodávající neodpovídá za jakékoliv neoprávněné užití zboží koncovým uživatelem, porušení záruky v důsledku použití zboží, zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti se zbožím či poškození zdraví a majetku kupujícího či třetích osob vzniklých v důsledku nevhodného použití zboží;
4.6.      prodávající neodpovídá za funkčnost zboží, zejména při jeho použití ve spojení s jinými výrobky,
4.7.      prodávající zboží nijak necertifikuje ani nezkouší, pouze vytváří kopie modelu nahraného kupujícím na server prodávajícího.
4.8       zakázkové zboží označené jako Zakázková výroba vyrobí prodávající zboží podle parametrů uvedených při objednávce individuálně pro kupujícího.


5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


6. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.


7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění prodané věci, což může uplatnit osobně, telefonicky nebo písemně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.


8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

IV. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží


2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz .


3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


V. Závěrečná ustanovení
 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.


 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.


 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2024.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies